Page 92 - 20201UPL katalógus
P. 92

            ADOB EXTRA
NAPRAFORGÓ - REPCE
Az Adob Extra napraforgó-repce lombtrágya tartalmaz- za mindazt a tápelemet, amelyre az olajos növényeknek szükségük van a vegetáció során. Más komplex lombtrá- gyákkal összehasonlítva kiemelkedően magas arányban tartalmaz pl. magnéziumot, kén és bórt, amelyek mind a napraforgó, mind a repce kultúrában a legfontosabb ele- mek közé tartoznak.
TECHNOLÓGIAI JAVASLAT
NAPRAFORGÓ
JAVASOLT DÓZIS: 2–6 kg/ha. KIJUTTATÁS JAVASOLT IDŐPONTJAI: • 6–8 leveles állapot 2–4 kg/ha
• csillagbimbós állapot 4–6 kg/ha
A napraforgó magnézium igénye 36–48 kg/ha. A magnézi- umnak elsősorban a klorofillképzésben van szerepe, ezért hiányában az alsó levelek sárgulnak, miközben a levélere- zet zöld marad. A napraforgó esetében a kén mellett részt vesz az olajszintézisben is. Hiányában a termés mennyisé- ge és olajtartalma csökken.
A napraforgó bórigénye 350–500 g/ha. A bórellátás szem- pontjából legkritikusabb időszak a virágzás, terméskötő- dés. Nem megfelelő bórellátás mellett a terméskötődés- ben zavarok jelentkeznek, a tányérok torzulnak, átmérőjük és egyben a termés mennyisége is csökken. A bórtartalmú készítmények kijuttatásának optimális ideje a 6–8 pár leve- les kortól csillagbimbós állapotig terjed.
A magnéziumon és bóron felül az Adob Extra naprafor- gó – repce emelt mennyiségben tartalmaz ként is, amely minden olajos növény esetében, így a napraforgónál is az olajszintézis fontos résztvevője. Hiányában a betakarított termés olajtartalma csökken. Az utóbbi évek műtrágyázási szokásainak megváltozásával, valamint a légkör kéntar- talmának csökkenésével egyre több helyen számíthatunk hiányra, ezért pótlásáról gondoskodnunk kell.
REPCE
JAVASOLT DÓZIS: 2–4 kg/ha. KIJUTTATÁS JAVASOLT IDŐPONTJAI • szárbaindulás kezdete
• zöldbimbós állapot
A repce a mezo- és mikroelemek közül leginkább a kén- és a bórellátás milyenségére érzékeny. A repce kénigénye 50–80 kg/ha. Ez a mennyiség kizárólag lombtrágyázás út- ján nem biztosítható, azonban az ilyen módon kijuttatott tápelem hasznosulása igen jónak mondható.
A kénhiány legjellemzőbb tünete a növények korlátozott növekedése, a nem megfelelő virágképződés, a virágok ki- fehéredése. Az optimálistól nagymértékben eltérő kénellá- tás esetén fellépő magképződési problémák miatt a termés mennyisége, valamint beltartalmi értékei egyaránt romla- nak. A kén az olajos növények esetében az olajszintézisben
ÖSSZETÉTEL: (%)
tölt be fontos szerepet, így a betakarított termés olajtartal- ma szempontjából a jó kénellátás elengedhetetlen.
A repce bórigénye 250–500 g/ha. A nem megfelelő bór- ellátás következtében a fiatal levelek deformálódhatnak, az idősebb leveleken pedig vöröses-lilás elszíneződés je- lenhet meg. A repcében fellépő bórhiány legjellemzőbb tünetei mégis leginkább a virágzás – terméskötődés idő- szakában jelentkeznek, amikor a nem megfelelő bórellá- tottság kötődési zavarokhoz vezethet. A bibe nagy bórtar- talma teszi lehetővé, hogy a pollen csírázásnak induljon, a pollentömlő kihajtson (a bór leköti a csírázást gátló anyagokat). Ezen kívül fontos szerepe van a szénhidrátok szintézisében és szállításában, a transpirációban és a nuk- leinsav-szintézisben.
TERMÉKTULAJDONSÁGOK
KIEMELKEDŐEN MAGAS MIKROELEM-TARTALOM.
Az Adob termékek különlegessége a vízoldható levéltrá- gyák lényegében, a mikroelem-tartalomban rejlik, mely nagy átlagban 2–4-szerese, esetenként 10-szerese a je- lenleg forgalomban lévő komplex levéltrágyákénak.
JÓ OLDHATÓSÁG
Több tulajdonságának köszönhetően (jó minőségű alapanyagok, mikrogranulált mikroelemek, stb.) tökélete- sen feloldható a permetlében. A készítmény a beoldást követően valódi oldatot képez.
MIKROGRANULÁLT FORMULÁCIÓ
A mikroelemek nem por, hanem mikrogranulátum formá- tumban vannak jelen. Ez több előnyös tulajdonságot is je- lent (egyenletesebb eloszlás a termékben, összetapadás kockázata kisebb, jobb oldódás, stb.)
KEVERHETŐSÉG – FITOTOXICITÁS
A kiváló formulációnak köszönhetően a termék tapadás- gátló adalékanyagot nem tartalmaz, ami mind keverhető- ségi szempontból, mind pedig a kisebb fitotoxicitási ve- szély miatt előnyös.
A termék növényvédő szerekkel általában jól keverhető. Keverési próba minden esetben szükséges. Permetlé ké- szítésekor először az Adob levéltrágyát oldjuk be, utána a többi készítményt. Más termékekkel tankkombinációban történő kijuttatásnál ezt figyelembe kell venni. Lúgos kém- hatású növényvédő szerek a műtrágyában lévő kelátköté- seket roncsolhatják, így a mikroelemek nem jutnak be a növénybe. A termék a nitrogént nem karbamid, hanem más formában (ammónium-nitrát, kálium-nitrát, ammóni- um-szulfát stb.) tartalmazza, ami a nitrogénhasznosulást lassabbá teszi, de a felhasználás szempontjából biztonsá- gosabb.
KISZERELÉS
25 kg-os műanyag zsák.
 N P2O5 K2O MgO S Cu B Fe Mn Mo Zn
 10
 5
 15
 4,5
 5,8
 0,1
 3
 0,1
 0,3
 0,01
 0,1
 92
    90   91   92   93   94