Page 71 - 20201UPL katalógus
P. 71

         Globalizálódó világunkban egyre fontosabbá válik a meg- felelő mennyiségű és minőségű élelmiszer előállítása, amely mellett az állattenyésztés és sok esetben egyes ipari ágazatok alapanyagait is elő kell állítani. A fejlett ré- giókban egyre nő az igény az egészséges, környezettuda- tos módon előállított termékek iránt, csakúgy, mint a me- zőgazdasági eredetű, megújuló energiaforrások iránt is. Mindennek úgy kell megfelelni, hogy a Föld népessége és élelmiszerek iránti igénye ugrásszerűen nő, a művelésbe vonható területek nagysága pedig egyre csökken. Mind- ezek az igények oda vezetnek, hogy folyamatosak a fej- lesztések a növénynemesítés terén a fajták genetikai po- tenciáljának növelése érdekében, de ugyancsak számos termesztéstechnológiai fejlesztés zajlik abból a célból, hogy ez a genetikai potenciál a termesztés során elérhe- tővé váljon.
A növényfajtákban és -hibridekben rejlő hozamok a leg- különbözőbb okok miatt csak részben aknázhatók ki. Az okok között időjárási és klimatikus okok ugyanúgy megta- lálhatók, mint a termesztéstechnikai beavatkozások kivál- totta stresszhatások. Ezen hatások kivédése és a termelés jövedelmezőségének növelése szükségessé teszi olyan anyagok használatát a mezőgazdasági termelésben, ame- lyek segítik a növényeket a stresszhatások leküzdésében, illetve abban, hogy hozamukban és a termés minőségé- ben egyre inkább közelítsenek a genetikailag meghatáro- zott terméspotenciáljukhoz. A növények életfolyamatainak egyre mélyebb ismerete lehetővé tette, hogy megjelenje- nek azok a termékek és technológiák, amelyek segítenek a fenti célok elérésében.
Ezek a termékek a biostimulátorok.
A BIOSTIMULÁTOROK MEGHATÁROZÁSA
Az European Biostimulants Industry Council (EBIC) szer- vezet szerint az alábbi termékeket értjük e meghatározás alatt:
„... olyan anyagokat és/vagy mikroorganizmusokat tar- talmazó készítmény, mely a növényen, illetve annak gyö- kérzetén alkalmazva stimulálja a tápanyagfelvétel ter- mészetes folyamatát, annak hasznosulását, az abiotikus stresszhatásokkal szembeni állóképességet és/vagy a ter- mésminőséget, függetlenül annak tápanyagtartalmától.”
A fenti meghatározás egyértelműen elkülöníti a biosti- mulátor termékeket a műtrágyáktól és lombtrágyáktól. A meghatározás szerint ugyanis nem a termék tápanyag- tartalma a meghatározó, hanem a biológiailag aktív ha- tóanyagok jelenléte, melyek a növény élettani folyamatait szabályozzák.
A világszerte előállított biostimulátorok biológiailag aktív hatóanyagai jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezek a ha- tóanyagok a következők:
• algakivonatok
• aminosavak
• huminsavak
• mikroorganizmusok • növényi kivonatok
  71


   69   70   71   72   73